Energideklaration.org

Rådgivning om energideklaration och energibesiktning av energiexpert för husägare

Energideklarationen

Den stora fördelen med energideklarationerna är alltså att vi får en jämförbar kunskap om Sveriges och Europas byggnader. Du kommer att veta hur mycket energi som behövs för uppvärmning då du köper ett hus. Och du får kunskap om ditt hus i relation till andra byggnader.

Innehåll i en deklaration

text under denna rubrik är hämtat från förslag enligt SOU 2005:67

Den energideklaration som en energiexpert överlämnar till byggnadsägaren blir normalt ett pappersdokument som består av två huvuddelar.
– En sammanfattande sida i färg med de viktigaste uppgifterna. Sidan utgör det anslag (energianslag) som vi föreslår skall sättas upp i alla byggnader som omfattas av kravet på energideklarering, utom i småhus.
– En komplett del som innehåller ytterligare dokumentation (energideklaration). I deklarationen återfinns exempelvis beräkningsförutsättningar, fördelning av energianvändning på ändamål och detaljer i åtgärdsförslag.

Energianslag

ex_deklaration.jpg

Energianslaget bör vara pedagogiskt väl utformat för att fungera kommunikativt. Informationen skall snabbt kunna förstås av hyresgäster eller besökare som passerar anslaget. Det skall enkelt framgå om byggnaden är energimässigt bra eller dålig, och om åtgärder kan vidtas för att minska energikostnader och miljöbelastning. Vi föreslår att bl.a. följande uppgifter bör finnas i energianslaget. Prestandamått och referensvärden bör illustreras på en linjär skala.

 • Energiprestandamått
  Samlat energiprestandamått för byggnaden (levererad energi, som eventuellt viktas).
 • Referensvärden till energiprestandamåttet
  – Värden för liknande byggnader i landet.
  – Prestanda för motsvarande byggnad uppförd enligt nybyggnadsregler.
  – Byggnadens energiprestanda efter att föreslagna åtgärder
  har genomförts.
 • Levererad energi per energislag
  Normalårskorrigerade uppgifter i specifika tal (kWh el, m3 olja etc. per m2). Energislagen anges också för den energi som behöver levereras till byggnaden när föreslagna åtgärder är genomförda.
 • CO2-indikator (kg/m2 och år)
  Indikator beräknas på hela kedjan av utvinning, omvandling och slutanvändning enligt CEN-standardförslaget. Uppgiften är enligt vår mening angelägen att ange, men det krävs vidare utredningsarbete innan vårt förslag kan tillämpas.
 • Sammanfattande uppgifter om de åtgärder som föreslagits.
 • Kort upplysningstext om vad energiprestandamåttet innebär m.m.
 • Vissa tekniska data.
 • Vissa administrativa uppgifter.

Från direktiv till deklaration i ditt hus

EG-direktivet

Redan 2002 antogs ett direktiv som ligger till grund för energideklarationerna. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/91/EG av den 16 december 2002, om byggnaders energiprestanda.

Direktivet är antaget med flera skäl bland annat.
(3) Ökad energieffektivitet är en viktig del av det paket av handlingsprogram och åtgärder som krävs för att följa Kyotoprotokollet och bör finnas med i varje politiskt åtgärdspaket avsett att uppfylla ytterligare åtaganden.

Och syftet med direktivet är
Syftet med detta direktiv är att främja en förbättring av energiprestanda i byggnader i gemenskapen samtidigt som hänsyn tas till utomhusklimat och lokala förhållanden samt till krav på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. I detta direktiv fastställs krav i fråga om följande:
a) Den allmänna ramen för en beräkningsmetodik för byggnaders integrerade energiprestanda.
b) Tillämpningen av minimikrav på nya byggnaders energiprestanda.
c) Tillämpningen av minimikrav på energiprestanda i befintliga stora byggnader som genomgår större renoveringar.
d) Energicertifiering av byggnader.
e) Regelbundna kontroller av värmepannor och luftkonditioneringssystem i byggnader samt en bedömning av värmeanläggningen om värmepannorna i den är äldre än 15 år.

Direktivet ska sedan sättas i verket i EU länder.

Regeringen

Vägen från direktivet till att ditt hus blir deklarerat är ganska lång.

Regeringen har en utredning, SOU 2004: 109, som ligger till grund för ett lagförslag om energideklaration av byggnader. Utifrån detta ska man bestämma hur själva energideklarationen ska se ut.

Först måste man ju veta vad man ska mäta.
Till exempel om man jämför två likadana hus som behöver lika mycket värme men där ena värms med olja den andra med el. Ska man ta hänsyn till verkningsgraden på oljepannan, har man en dålig panna kan det gå åt mycket mer energi i form av olja än om man värmer direkt med el.
Sen måste man vara överens om vilka kvadratmeter man mäter, ska varmgaraget, tvättstugan på gården eller friggeboden vara med i mätningarna. Vilka kunskapskrav ska man ställa på de som deklareras och hur ska all information som tas in hanteras.

Utredningen SOU 2005:67, Energideklarationer, Metoder, utformning, register och expertkompetens går metodiskt igenom delarna i energideklarationen. Denna utredning är i sin tur ute på remiss, alltså olika verk, organisationer och andra bidrar med sin kunskap till utredningen. Allts för att det slutliga beslutet ska bli så bra som möjligt.